สถานที่ติดต่อ

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 
ตำบลเชียงพิณ
อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.30 น.-16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์
(ให้บริการบางภารกิจ)

ติดต่อเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 042-263196 
โทรสาร : 042-263636
อีเมล์ : saraban@chiangphinlocal.go.th
เว็บไซต์ : www.chiangphinlocal.go.th

เลือกภาษา

thzh-CNenlo
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 99 สายงาน
 1.ประเภทบริหารท้องถิ่น
    1101 นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 2.ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
    2101 นักบริหารงานนทั่วไป(ต้น-สูง) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    2102 นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    2103 นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    2104 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ต้น-สูง) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม(ต้น-สูง) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    2106 นักบริหารงานประปา(ต้น-สูง) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    2107 นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล(ต้น-สูง) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    2109 นักบริหารงานการเกษตร(ต้น-สูง) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 3.ประเภทวิชาการ
    3101 นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    3102 นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    3105 นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    3201 นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    3202 นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    3204 นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    3206 นักวิชาการพาณิชย์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    3301 นักประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    3303 นักวิเทศสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    3401 นักวิชาการเกษตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    3402 นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    3501 นักวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    3601 นักวิชาการสาธาณสุข(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    3602 พยาบาลวิชาชีพ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    3603 นักกายภาพบำบัด(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    3604 นักอาชีวบำบัด(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    3605 แพทย์แผนไทย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    3606 นักวิชาการสุขาภิบาล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    3608 นักโภชนาการ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    3609 นักเทคนิคการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    3611 นักรังสีการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    3612 เภสัชกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    3613 ทันตแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    3614 นายสัตวแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    3615 นายแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    3701 วิศวกรโยธา pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    3702 สถาปนิก pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    3703 นักผังเมือง pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    3704 วิศวกรเครื่องกล pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    3705 วิศวกรไฟฟ้า pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    3706 วิศวกรสุขาภิบาล pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    3707 นักจัดการงานช่าง pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    3801 นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    3802 นักสังคมสงเคราะห์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    3803 นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    3804 บรรณารักษ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    3805 นักวิชาการวัฒนธรรม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    3806 นักสันทนาการ(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    3807 นักพัฒนาการกีฬา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    3808 ภัณฑารักษ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    3809 นักจัดการงานเทศกิจ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 4.ประเภททั่วไป
    4101 จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    4102 จพง.ทะเบียน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    4103 จพง.เวชสถิติ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    4202 เจ้าพนักงานการคลัง pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    4203 เจ้าพนักงานพัสดุ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    4301 จพง.ประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    4302 จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    4401 จพง.การเกษตร(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    4402 จพง.ประมง(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    4403 จพง.สัตวบาล pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    4404 จพง.สวนสาธารณะ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    4501 จพง.วิทยาศาสตร์ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    4601 จพง.สาธารณสุขชุมชน pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    4602 พยาบาลเทคนิค pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    4603 จพง.เวชกรรมฟื้นฟู pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    4604 จพง.สุขาภิบาล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    4605 โภชนาการ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    4606 จพง.รังสีการแพทย์ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    4607 จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    4608 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    4609 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    4610 สัตวแพทย์ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    4701 นายช่างโยธา pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    4702 นายช่างเขียนแบบ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    4703 นายช่างสำรวจ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    4704 นายช่างผังเมือง pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    4705 นายช่างเครื่องกล pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    4706 นายช่างไฟฟ้า pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    4707 เจ้าพนักงานประปา pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    4708 นายช่างศิลป์ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    4709 นายช่างภาพ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    4801 จพง.พัฒนาชุมชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    4802 จพง.ห้องสมุด(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    4803 จพง.ศูนย์เยาวชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    4804 จพง.เทศกิจ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
    4805 จพง.ป้องกัน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) pdf 300x300  ดาวน์โหลด